Ochrana osobních údajů a GDPR


Informace o zpracování osobních údajů společností Cestovní kancelář S.E.N.,s.r.o.

v souladu s články č. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR")

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechna práva a povinnosti Správce, jakož i Vás jako dotčené osoby jsou upraveny v Zákoně o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR, které Správce důsledně dodržuje. Správcem osobních údajů je osoba, která vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Cestovní kancelář S.E.N.,s.r.o., se sídlem Korunní 1171/79, 13000 Praha 3, IČO: 48534293, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č .: 18835 (dále jen "Správce")
Kontaktní údaje:
E-mail: cksen@cksen.cz
Telefonní číslo: +420 224 256 999 nebo +420 224 250 138
Správce má pověřenou odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, která dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterou se můžete kdykoliv obrátit, a to písemně na adrese Korunní 1171/79, 13000 Praha 3 nebo elektronicky na adrese odpovednaosobagdpr@cksen.cz.

2. ROZSAH A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah, případně seznam zpracovaných osobních údajů, je určený příslušnými právními předpisy, dále vyplývá přímo nebo nepřímo z uzavřené smlouvy o zájezdu, jakož i další smluvní dokumentace nebo je uvedený v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje Správce zpracovává v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro splnění účelu jejich zpracování. Jde zejména o údaje související s totožností a kontaktní údaje t.j. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo a sken cestovního dokladu, e-mail a telefonní číslo.
Pro marketingové účely Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) základní identifikační údaje - titul, jméno, příjmení a adresa bydliště;
b) Kontaktní údaje - e-mailová adresa a telefonní číslo;
c) Případně fotografie ulovených zážitků ze zájezdu, pokud budou vyhotoveny;
d) Informace o využití produktů a služeb - o jaké služby jste u nás v minulosti projevili zájem, informace o využívání klientské zóny a pod., přičemž na základě těchto údajů Vám dokážeme doporučit vhodné produkty a služby;
e) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s Vámi, například pomocí e-mailu nebo SMS zpráv.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě 2 získáváme přímo od Vás jako dotyčné osoby. V případě, že nejsou osobní údaje získané přímo od Vás jako dotyčné osoby, zdrojem těchto osobních údajů je ve většině případů Váš spolucestující nebo rodinný příslušník. Osobní údaje resp. některý z osobních údajů uvádíte při přihlášení k odběru newsletteru, při registraci na stránce www.cksen.cz, ve smlouvě o zájezdu, případně na dalších místech v online prostředí nebo dalších dokumentech.
Osobní údaje mohou také v některých případech pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku nebo mohou výjimečně pocházet od třetích osob, které je byly způsobilé Správci poskytnout.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsou osobní údaje zpracované v souvislosti s plněním smluvních povinností Správce, oprávněným zájmem Správce nebo podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:
• uzavírání, evidence a správa smluv o zájezdu, včetně péče o klienty např. v rámci klientského portálu;
• zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu;
• uzavírání pojistných smluv;
• plnění smluvních povinností v souvislosti se zajištěním víz;
• zpracovávání osobních údajů v rámci účetnictví;
• zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu;
• evidence a archivování;
• řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů;
• výkon interního auditu, výkon prověření souladu s právními předpisy apod.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro marketingové účely, hlavním účelem uvedeného zpracování je nabídnout nejnovější informace o aktuálních produktech a službách Správce, případně o nabídkách a službách obchodních partnerů Správce, přičemž uvedený účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:
• nabídka produktů a služeb, přičemž nabídky může Správce poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo nebo aplikaci, jakož i prostřednictvím klientské zóny; poštou, telefonicky apod.
• automatizované zpracování osobních údajů, včetně využívání aplikací pro účely remarketingu, retargetingu a segmentace uživatelů s cílem přizpůsobit nabídku Vašim individuálním potřebám;
• realizace spotřebitelských soutěží;
• průzkumy spokojenosti s využívanými produkty a službami;
• na účel organizace společenských akcí pořádaných Správcem.

Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, aby Správce mohl zasílat individuální nabídky produktů a služeb, zajistit spotřebitelské soutěže apod., přičemž bez takto poskytnutého souhlasu Správce není oprávněn předmětné služby zajistit.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD

Právním základem pro zpracování osobních údajů je standardně plnění zákonné povinnosti, uzavření, správa a plnění smluvních povinností ze smlouvy o zájezdu, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce a souhlas dotyčné osoby (zejména pro účely marketingu, spotřebitelských soutěží apod.).
Pokud odmítnete poskytnout Správci osobní údaje požadované pro účel plnění smluvních povinností Správce nebo na základě zákona, Správce není povinen uzavřít smlouvu o zájezdu, resp. pojistnou smlouvu, ani poskytovat žádné další služby.

6. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce vykonává v rámci své činnosti i tzv. profilování čili automatizované zpracování ve vybraných procesech. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy (například software apod.) nebo webové aplikace pro účel například kalkulace ceny zájezdu apod. Správce se snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb a z tohoto důvodu osobní údaje na základě souhlasu uděleného pro marketingové účely profiluje.

 7. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčných osob po dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze během doby, na kterou byl souhlas udělen.
Souhlas je udělen Správci na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo do momentu odvolání souhlasu.
Pokud nejste, ani se nestanete klientem Správce, souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu odvolání souhlasu.
Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání nebude vyžadováno ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na zpracování osobních údajů mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé. S ohledem na rozsah služeb poskytovaných Správcem se jedná o velmi široký okruh zprostředkovatelů, přičemž dochází k přenosu osobních údajů i do třetích zemí, většinou zemí cílových destinací a tranzitních ve smyslu uzavřené smlouvy o zájezdu. Níže jsou uvedeny jednotlivé kategorie zprostředkovatelů:
- poskytovatelé ubytovacích zařízení;
- letecké společnosti;
- přepravní společnosti;
- průvodci;
- ambasády, zastupitelstva;
- spolupracující agentury;
- lokální cestovní kanceláře;
- poskytovatelé IT služeb;
- poskytovatelé účetních služeb;
- advokátní kanceláře;
- orgány veřejné moci;
- další osoby, které poskytují služby pro Správce a zpracovávají osobní údaje jeho jménem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Na zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely mohou mít k osobním údajům kromě Správce a jeho zaměstnanců přístup i další osoby, které zpracovávají osobní údaje jako zprostředkovatelé. Například to mohou být externí společnosti, které spravují IT systémy nebo poskytují jiné služby v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které byly za tímto účelem písemně pověřené Správcem písemnou smlouvou, a to zejména společnosti (i) Webmin sro, Přehradní 24 / B , 821 07 Bratislava, IČO: 44 353 545; (V) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké; (Vi) Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké.

9.PRÁVA DOTYČNÉ OSOBY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dotyčná osoba může při zpracovávání osobních údajů uplatnit následující práva:
- právo na přístup a na informace ke svým osobním údajům,
- právo na opravu osobních údajů,
- právo na výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost osobních údajů,
- právo namítat proti zpracování osobních údajů,
- právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování,
- právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracovávání),
- právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu t.j. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, kontaktní údaje: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz
Dotyčná osoba si uvedená práva může uplatnit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy.
Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí může Správce tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Správce je povinen Vás informovat o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.
Vůči Správci si můžete svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti na adrese sídla Správce: Korunní 1171/79, 13000 Praha 3 nebo elektronickými prostředky na adrese odpovednaosobagdpr@cksen.cz.

10. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti t.j. souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu odpovednaosobagdpr@cksen.cz, s uvedením Vašich osobních údajů minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště spolu s informací, že si nepřejete, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje (případně pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět).

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujete nás prosím prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese: odpovednaosobagdpr@cksen.cz.
 

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) je Vám k dispozici prostřednictvím níže přiloženého odkazu:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

11. SOUHLAS PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Potvrzením tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti Cestovní kancelář S.E.N., s. r. o., Korunní 79, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18835, IČ: 48534293 jako provozovateli pro marketingové účely pro dobu 10 let v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně fotografie ze zájezdu, pokud budou vyhotoveny. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů se nacházejí na webové stránce https://www.cksen.cz/gdpr/ a také na obchodních místech Provozovatele.