diče se dvěma dětmi nakládají balíky do dodávky při stěhování.

TOP země pro výchovu dětí

V současném globalizovaném světě je otázka, kde vychovávat děti, stále důležitější. Pokud zvažujete relokaci své rodiny, v tomto článku vám nabídneme přehled top zemí pro výchovu dětí, které mohou být pro mnohé rodiče inspirací při plánování jejich rodinné budoucnosti.

Studie a žebříček zemí podle toho jaké podmínky vytvářejí pro výchovu dětí UNICEF bere v úvahu několik kritérií. Vyhodnocuje politiky vstřícné k rodině, které jsou důležité, protože pomáhají dětem získat lepší start do života a rodičům najít správnou rovnováhu mezi svými závazky v práci a doma. Konkrétněji se zaměřuje na dva klíčové body politiky - rodičovská dovolená a vzdělávání dětí v raném dětství, včetně péče o děti předškolního věku. Studie zahrnuje 41 zemí s vysokým a středním příjmem, které jsou součástí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Analýza záměrně vylučuje ostatní prvky rodinné politiky, jako jsou přídavky na děti nebo příspěvky při narození dítěte, aby se rozsah omezil na otázky, které se týkají rovnováhy mezi prací a rodinou.

Autor: Pavel Fellner

27.05.2024

Čti více
Máma s dětmi na letišti se zavazadly, v pozadí odlétající letadlo.
Máma s dětmi na letišti se zavazadly, v pozadí odlétající letadlo.

Pořadí ve výsledném žebříčku reflektuje čtyři hlavní kvantifikovatelné faktory:

1. Placená rodičovská dovolená pro matky, přepočtená na počet plně zaplacených pracovních týdnů.

2. Placená rodičovská dovolená pro otce, přepočtená na počet plně zaplacených pracovních týdnů.

3. Procento dětí ve věkové skupině do 3 let aktivně navštěvujících zařízení péče a vzdělávání dětí předškolního věku.

4. Procento dětí ve věkové skupině od 3 do 6 let aktivně navštěvujících zařízení péče a vzdělávání dětí předškolního věku.

Zatímco podobná statistika hodně napoví, při rozhodování, ve které zemi budou vyrůstat vaše děti, je pochopitelně třeba zmínit i další faktory.

Švédsko

Výhody

Rovnost a podpora rodičovství: Švédsko má kvalitní politiky na podporu rodičovství a rovnosti mezi pohlavími. Rodiče mají nárok na dlouhou rodičovskou dovolenou se zaručeným příjmem, což umožňuje flexibilitu a rovné příležitosti pro matky i otce při péči o děti. Ze 480 dnů placené rodičovské dovolené, kterou mají rodiče k dispozici, má otec nárok na 60 z těchto dnů.

Vzdělávání: Švédsko má vysoce kvalitní vzdělávací systémy, které jsou dostupné pro všechny děti. Základní vzdělávání je bezplatné a je poskytováno ve vysoce kvalitních veřejných školách. Švédský systém také klade velký důraz na výchovu dětí ve vyváženém a podporujícím prostředí.

Zdravotní péče: Zdravotní péče ve Švédsku je obecně vysoce kvalitní a přístupná. Rodiny s dětmi mají přístup k bezplatné zdravotní péči, včetně lékařské péče a pediatrických služeb. Švédsko patří do první pětky zemí z hlediska nízké kojenecké úmrtnosti. Má také vysoké postavení v očekávané délce života a v nezávadné pitné vodě.

Rodinný a pracovní život: Švédská kultura si cení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Mnoho pracovních míst nabízí flexibilní pracovní časy a možnosti práce z domova, což umožňuje rodičům strávit více času se svými dětmi.

Bezpečné a podporující prostředí: Švédsko je známo svou vysokou mírou bezpečnosti a stabilitou. Mnohé oblasti nabízejí rodinám přátelské prostředí s dostatkem veřejných prostranství, parků a dalších míst pro volný čas.

Švédská rodina se dvěma dětmi.
Švédská rodina se dvěma dětmi.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Převládajícím jazykem je švédština, a ačkoli většina Švédů mluví také anglicky, v některých oblastech mimo velká města může být obtížné komunikovat bez znalosti švédštiny.

Kulturní adaptace: I když Švédsko je otevřené a multikulturní, může trvat nějaký čas, než si rodina zvykne na místní zvyky a kulturu.

Náklady na život: Švédsko má vysoké náklady na život, zejména ve městech jako Stockholm a Göteborg. Ceny bydlení, potravin a služeb mohou být vyšší než v některých dalších zemích EU.

Zimní podmínky: Švédsko má studené a tmavé zimy, což může být pro některé rodiny náročné, zvláště pokud nejsou zvyklé na takové podmínky.

Norsko

Výhody

Pracovní a rodinná rovnováha: Norsko se zavázalo k podpoře rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Rodiče mají nárok na štědrou rodičovskou dovolenou a flexibilní pracovní podmínky, které jim umožňují věnovat více času svým dětem.

Vzdělávání a zdravotní péče: Norsko poskytuje vysoce kvalitní vzdělávací a zdravotnické systémy. Základní vzdělávání je bezplatné a přístupné pro všechny děti, přičemž jsou kladeny velké důrazy na inkluzivní a podporující prostředí. Zdravotní péče je také vysoce ceněná a dostupná.

Přírodní prostředí a vnější aktivity: Norsko je známé svou nádhernou přírodou a množstvím vnějších aktivit. Norsko je jedna z ekologicky nejvhodnějších zemí pro děti. Rodiny mají možnost využívat bohatství přírodních zdrojů, jako jsou hory, lesy a fjordy, což poskytuje řadu možností pro aktivní a zdravý životní styl.

Sociální podpora: Dalším důvodem, proč je Norsko velmi dobrou zemí pro výchovu vašich dětí, je skutečnost, že rozvoj a péče o děti jsou prioritou. Norsko nabízí širokou škálu sociálních služeb a podpůrných programů pro rodiny s dětmi. Patří sem příspěvky na děti, bezplatné školství a zdravotní péče, jakož i různé formy finanční podpory.

Bezpečnost a stabilita: Norsko je považováno za jednu z nejbezpečnějších a nejstabilnějších zemí na světě. Tato stabilita přispívá k pocitu bezpečí a pohody ve vztahu k budoucnosti rodin s dětmi.

Žena s norskou vlajkou u fjordu Lysefjord.
Žena s norskou vlajkou u fjordu Lysefjord.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Norština je hlavním jazykem v Norsku a i když většina Norů mluví také anglicky, některé aspekty života mohou být bez znalosti norštiny obtížné. To se týká zejména komunikace s místními úřady, zdravotnickými zařízeními a školami.

Vysoké náklady na život: Norsko je jednou z nejdražších zemí na světě, a to zejména v oblasti bydlení, potravin a služeb. Náklady na život mohou být vysoké, což může představovat pro některé rodiny finanční zátěž.

Přísné imigrační a právní požadavky: Norské imigrační a právní požadavky mohou být komplikované a zdlouhavé. Rodiny se mohou setkávat s byrokracií a administrativními procesy při získávání povolení k pobytu, práce a dalších dokumentů.

Klimatické podmínky: Norsko má dlouhé a studené zimy, což může být pro některé rodiny náročné, zvláště pokud nejsou zvyklé na takové podmínky. Krátké dny a dlouhé noci v zimních měsících mohou ovlivnit také náladu a duševní zdraví.

Sociální integrace: Získání nových přátel a vytvoření sociálních vazeb může být pro rodiny obtížné, zvláště pokud nemají stávající kontakty v zemi. Norsko má někdy pověst zavřeného společenství, což může komplikovat proces sociální integrace.

Island

Výhody

Vysoký životní standard: Island je známý svým vysokým životním standardem a nízkou mírou chudoby. Rodiny mají přístup k vysoce kvalitním službám, včetně zdravotní péče, vzdělávání a sociálních služeb.

Rodinná politika: Island má pokročilou rodinnou politiku, která podporuje rovnost mezi pohlavími a rodičovství. Rodiče mají nárok na dlouhou rodičovskou dovolenou se zaručeným příjmem a flexibilní pracovní podmínky, které jim umožňují věnovat se péči o děti.

Vzdělávání: Island poskytuje vysoce kvalitní vzdělávání, které je dostupné pro všechny děti. Základní a střední vzdělávání je bezplatné a studenti mají přístup k široké škále vzdělávacích možností.

Přírodní krásy a venkovní aktivity: Island je také známý svou nádhernou přírodou, která nabízí řadu možností pro venkovní aktivity. Rodiny mají přístup k horským túrám, termálním pramenům, plážím a dalším přírodním atrakcím, což přispívá ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu.

Bezpečnost a stabilita: Island je považován za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. Rodiče nebudou mít problém nechat děti chodit samotné do školy, nebo hrát si na hřišti, což je důležité pro jejich pohodu

Otec drží za ruku dvě děti v laguně Jokulsarlon na Islandu.
Otec drží za ruku dvě děti v laguně Jokulsarlon na Islandu.

Nevýhody

Izolovaná poloha: Island je ostrovní krajina v severní části Atlantského oceánu, což znamená, že je vzdálena od většiny kontinentální Evropy. Tato izolovaná poloha může způsobit omezený přístup k některým produktům, službám a možnostem.

Náklady na život: Island je známý svými vysokými náklady na život. Bydlení, potraviny a služby jsou často dražší než v jiných zemích, což může představovat finanční zátěž pro rodiny.

Zimní podmínky: Island má chladné a vlhké podnebí se silnými větry a proměnlivým počasím. Krátké zimní dny a dlouhé noci mohou mít vliv na náladu a duševní zdraví, zvláště u citlivějších jedinců a dětí.

Omezené pracovní příležitosti: Island má omezený trh práce, což může způsobit, že hledání práce pro některé rodiny bude náročné. Ne všechny profese jsou na Islandu stejně vyhledávané a někdy může být nutné hledat pracovní příležitosti v jiných odvětvích nebo se učit nové dovednosti.

Estonsko

Výhody

Vzdělávání: Estonsko má vysoce hodnocený vzdělávací systém, který je přístupný pro všechny děti. Školství je bezplatné a studenti mají přístup k vysoce kvalitním vzdělávacím zdrojům a moderním technologiím. Estonsko se také vyznačuje vysokými výsledky v mezinárodních vzdělávacích hodnoceních.

Zdravotní péče: Estonsko poskytuje univerzální zdravotní péči, která je dostupná pro všechny obyvatele včetně dětí. Zdravotní služby jsou kvalitní a široce dostupné, což přispívá k pohodě a bezpečnosti rodin.

Pracovní život a rovnováha mezi prací a soukromím: Estonsko má flexibilní pracovní zákony, které umožňují rodičům sladit svou pracovní kariéru s péčí o děti. Existují různé formy rodičovské dovolené v trvání až 85 týdnů a podpora pro pracující rodiče.

Životní prostředí a venkovní aktivity: Děti jsou zde vystaveny menšímu znečištění ovzduší, menšímu množství pesticidů než v mnoha bohatých zemích, Estonsko je bývalá součást Sovětského svazu a je poseté hrady, kostely a pevnostmi na kopci.

Dostupnost služeb a infrastruktura: Estonsko je známé svou moderní infrastrukturou a dostupností služeb, jako jsou školy, zdravotnická zařízení a sportovní a kulturní vybavení. To umožňuje rodinám přístup k potřebným zdrojům a aktivitám pro rozvoj jejich dětí.

Bezpečnost a stabilita: Estonsko je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. Nízká kriminalita a politická stabilita vytvářejí bezpečné prostředí pro děti a jejich rodiny.

Tradiční tanečníci ve skanzenu Vabaohumuuseumi, Rocca al Mare poblíž Talinnu.
Tradiční tanečníci ve skanzenu Vabaohumuuseumi, Rocca al Mare poblíž Talinnu.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Estonština je úředním jazykem v Estonsku a i když většina Estonců mluví také anglicky, některé situace mohou být obtížné bez znalosti estonštiny, zejména v místních komunitách a při komunikaci s místními úřady a školami.

Kulturní adaptace: Estonská kultura se může lišit od kultury jiných zemí, což může představovat pro rodiny výzvu při adaptaci. Některé rodiny se mohou setkat s kulturními rozdíly ve školách, pracovních místech a každodenním životě.

Zimní podmínky: Estonsko má chladné a vlhké podnebí se studenými zimami. Krátké dny a dlouhé noci v zimních měsících mohou ovlivnit náladu a duševní zdraví dětí a rodin.

Zdravotnictví a sociální služby: Estonsko má někdy omezený přístup k některým zdravotnickým a sociálním službám v porovnání s některými západními zeměmi. To může mít vliv na rodiny, které potřebují přístup ke specializované péči nebo podpoře.

Edukace: Estonsko má kvalitní vzdělávací systém, ale některé školy a vzdělávací programy mohou být omezeny v některých oblastech země. Rodiny by měly věnovat pozornost dostupnosti vzdělávání a možnostem pro své děti.

Portugalsko

Výhody

Kultura a hodnoty: Portugalská kultura klade velký důraz na rodinu a sociální vazby. Rodiny v Portugalsku často cítí silnou podporu ze strany svých příbuzných a komunity, což přispívá k pocitu bezpečí a příslušnosti.

Bezplatné vzdělávání: Portugalsko poskytuje bezplatné základní vzdělávání pro všechny děti. Kromě toho je k dispozici také síť veřejných škol a škol soukromých, což rodinám umožňuje volbu podle jejich preferencí, potřeb a možností.

Zdravotní péče: Portugalský zdravotnický systém zahrnuje veřejnou zdravotní péči, která je přístupná pro všechny obyvatele, včetně dětí. Rodiny mají přístup k lékařským službám a pediatrické péči.

Životní náklady: Náklady na život v Portugalsku jsou často nižší než v jiných západoevropských zemích. To může znamenat, že rodiny mají více finančních zdrojů na pokrytí svých potřeb, což zahrnuje také péči o děti.

Přírodní krásy a venkovní aktivity: Příjemné mírné podnebí a známé nádherné pláže, přírodní parky a historické památky města jako Lisabon a Porto a podmanivé přímořské vesničky dělají z Portugalska atraktivní krajinu pro rodiny s dětmi. Rodiny mají řadu možností pro venkovní aktivity a rodinné výlety, které přispívají ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu.

Máma se dvěma chlapci před tradiční portugalskou budovou s azulejos.
Máma se dvěma chlapci před tradiční portugalskou budovou s azulejos.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Portugalský jazyk je hlavním jazykem v Portugalsku, a ačkoli většina Portugalců mluví také anglicky, některé aspekty života, jako jsou komunikace s místními úřady nebo integrace do komunity, mohou být obtížné bez znalosti portugalštiny.

Zdravotní péče: Portugalsko má veřejný zdravotní systém, některé rodiny však mohou pociťovat nedostatek kvalitní zdravotní péče, zejména v odlehlých nebo menších oblastech země.

Vzdělávání: Portugalský vzdělávací systém může být odlišný od systémů jiných zemí. Rodiny se mohou potýkat s problémy při získávání informací o školách, vzdělávacích programech a možnostech pro své děti.

Pracovní příležitosti: Portugalsko má vyšší nezaměstnanost a nižší platy v porovnání s některými jinými zeměmi EU. Hledání práce může být pro některé rodiny náročné, zvláště pokud nemají širokou škálu profesních zkušeností nebo odborných dovedností.

Německo

Výhody

Rodičovská dovolená a pracovní flexibilita: Německo nabízí dlouhou rodičovskou dovolenou až 42 týdnů se zaručeným příjmem, což umožňuje rodičům věnovat se péči o své děti během jejich nejranějších let. Kromě toho jsou v mnoha pracovních odvětvích dostupné flexibilní pracovní modely, jako například práce z domova nebo zkracování pracovní doby, což umožňuje lepší sladění pracovního a rodinného života.

Vzdělávání: Německý vzdělávací systém je považován za vysoce kvalitní a rozmanitý. Kromě veřejných škol jsou k dispozici i soukromé a mezinárodní školy, které poskytují různé vzdělávací programy a přístupy k výuce. Tento systém zajišťuje, že děti mají přístup k výborné vzdělávací základně. Německo také poskytuje zajímavé šance pro děti, které se zajímají o vědu, techniku a inženýrství.

Zdravotní péče: Německo má vysoce rozvinutý systém zdravotní péče na světové úrovni, který je přístupný pro všechny obyvatele včetně dětí. Rodiny mají přístup k preventivní péči, lékařským ošetřením a dětským specialistům.

Podpora rodin: Německo poskytuje různé formy podpory pro rodiny s dětmi, včetně příspěvků na děti, rodinných dávek a daňových úlev pro rodiče. Tato opatření pomáhají rodinám financovat náklady spojené s výživou a péčí o děti.

Bezpečnost a infrastruktura: Německo je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. Kvalitní infrastruktura, jako jsou veřejné parky, sportovní zařízení a dětská hřiště, poskytuje rodinám bezpečné a příjemné prostředí pro aktivity a volný čas s dětmi.

Šťastné děti podporují německý fotbalový tým.
Šťastné děti podporují německý fotbalový tým.

Nevýhody

Vzdělávání: Německý vzdělávací systém je jiný než systémy jiných zemí. Přestěhování se může znamenat změnu vzdělávacího prostředí a přizpůsobení se novým školským systémům a požadavkům.

Byrokracie: Německo je známo svou detailní byrokracií a administrativními procesy, které mohou být komplikované a zdlouhavé. Získání povolení k pobytu, zdravotního pojištění a jiných dokumentů může vyžadovat spoustu času a úsilí.

Náklady na život: Německo je země s vysokými životními náklady, zejména ve městech jako Berlín, Mnichov nebo Frankfurt. Ceny bydlení, potravin a služeb mohou být vyšší než v jiných zemích, což může pro rodiny představovat finanční zátěž.

Dánsko

Výhody

Rodinné politiky: Dánsko má pokročilé rodinné politiky, které podporují rovnost mezi pohlavími a rodičovství. Rodiče mají nárok na dlouhou rodičovskou dovolenou se zaručeným příjmem a pružné pracovní podmínky, které umožňují rodičům věnovat se péči o své děti.

Vzdělávání: Dánský vzdělávací systém je vysoce hodnocen a dostupný pro všechny děti. Vzdělávání je bezplatné a poskytuje vysokou kvalitu. Kromě toho jsou v Dánsku k dispozici také různé formy předškolního vzdělávání, jako například školky.

Zdravotní péče: Dánsko poskytuje vysoce kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny obyvatele včetně dětí. Rodiny mají přístup k lékařům, pediatrům a dalším zdravotnickým službám bez velkých finančních nákladů.

Bezpečné a přátelské prostředí: Dánsko je známo svou vysokou mírou bezpečnosti a stabilitou. Mnohé oblasti poskytují rodinám bezpečné a přátelské prostředí s dostatkem veřejných prostranství, parků a dalších míst pro volný čas.

Pracovní prostředí: V Dánsku je několik špičkových průmyslových odvětví, jako je výroba potravin, stroje, cestovní ruch a výroba železa. Jejich ekonomický model umožňuje podnikatelům zakládat podniky rychle a levně.

Sourozenci se zrzavými vlasy odpočívají na molu s nohama ve vodě v Kodani.
Sourozenci se zrzavými vlasy odpočívají na molu s nohama ve vodě v Kodani.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Dánština je hlavním jazykem v Dánsku a i když většina Dánů mluví také anglicky, některé aspekty života, jako je komunikace s místními úřady nebo integrace do komunity, mohou být obtížné bez znalosti dánského jazyka.

Kulturní adaptace: Dánská kultura se může lišit od kultury jiných zemí a některé rodiny mohou mít problémy s adaptací. To může zahrnovat například rozdíly ve vzdělávacím systému, pracovním prostředí nebo životním stylu.

Vysoké náklady na život: Dánsko má poměrně vysoké náklady na život, zejména ve městech jako Kodaň. Ceny bydlení, potravin a služeb budou pravděpodobně vyšší než v některých jiných zemích.

Zimní podmínky: Dánsko má také chladné a tmavé zimy, což může být pro některé rodiny náročné, zvláště pokud nejsou zvyklé na takové podmínky.

Sociální integrace: Získání nových přátel a vytvoření nových sociálních vazeb může být pro některé rodiny obtížné, zejména pokud nemají existující kontakty v zemi, nebo neovládají jazyk.

Slovinsko

Výhody

Vzdělávání: Slovinský vzdělávací systém je považován za vysoce kvalitní. Základní vzdělávání je bezplatné a povinné pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let. Slovinsko má také rozvinutý systém předškolního vzdělávání, který pomáhá při přípravě dětí na pozdější školní život.

Zdravotní péče: Slovinsko nabízí všeobecný a univerzální systém zdravotní péče, který je dostupný pro všechny obyvatele, včetně dětí. Rodiny mají přístup k lékařským službám, pediatrům a nemocnicím bez výrazných finančních břemen.

Rodinná politika: Slovinsko má různé formy rodinné podpory, včetně rodinných příspěvků, daňových úlev a dávek na děti. Ve Slovinsku mají nárok až na 48 týdnů placené mateřské. Tato opatření pomáhají rodinám financovat náklady spojené s výživou a péčí o děti.

Pracovní život a rovnováha mezi prací a rodinou: Slovinsko má zákony, které chrání práva rodičů na rodičovskou dovolenou a flexibilní pracovní podmínky. To umožňuje rodičům věnovat se péči o děti, zatímco si udržují kariéru nebo pracují na částečný úvazek. Slovinsko, má vysokou životní úroveň a je méně nákladné na výchovu dětí než jiné evropské země.

Přírodní krásy a venkovní aktivity: Slovinsko je známé svou nádhernou přírodou, která nabízí řadu možností pro venkovní aktivity a rodinné výlety. Rodiny mají přístup k horským túrám, jezerům, cyklistickým a turistickým trasám, což přispívá ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu.

Rodiče s dítětem v zimním oblečení na vyhlídce nad jezerem Bled.
Rodiče s dítětem v zimním oblečení na vyhlídce nad jezerem Bled.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Slovinština je úředním jazykem Slovinska, a i když většina obyvatel mluví také anglicky, některé každodenní situace a komunikace s místními úřady, školami a zdravotnickými zařízeními mohou zaskočit bez znalosti slovinštiny.

Pracovní příležitosti: Získání zaměstnání ve Slovinsku může být náročné, zejména pokud nejste slovinským občanem. Některé profese mohou být na trhu práce méně dostupné, což může ovlivnit rodiny, které se chtějí přestěhovat bez dohodnutého zaměstnání.

Lucembursko

Výhody

Rodinná politika: Lucembursko má velmi progresivní rodinné politiky, které poskytují rozsáhlou podporu pro rodiče. Rodiny mají nárok na rodinné příspěvky, daňové úlevy, příspěvky na děti a další formy sociální podpory, které jim pomáhají financovat náklady spojené s výživou a péčí o děti.

Vzdělávání: Lucemburský vzdělávací systém je kvalitní a různorodý. Děti mají přístup k vysoce kvalitním veřejným školám a mateřským školám, kde se vyučuje ve více jazycích včetně lucemburského, francouzského a německého. Existují také soukromé školy s různými pedagogickými přístupy.

Zdravotní péče: Lucembursko nabízí všeobecnou zdravotní péči, která je dostupná pro všechny obyvatele včetně dětí. Rodiny mají přístup k lékařským službám, pediatrům a nemocnicím bez značných finančních nákladů.

Bezpečnost a stabilita: Lucembursko je jednou z nejbezpečnějších a nejstabilnějších zemí na světě. Nízká kriminalita a politická stabilita vytvářejí bezpečné a klidné prostředí pro děti a jejich rodiny.

Kvalita života: Lucembursko má vysoký životní standard, což znamená, že rodiny mají přístup k různým kulturním, rekreačním a volnočasovým aktivitám. Množství parků, muzeí, kulturních akcí a sportovních možností nabízí rodinám široké spektrum možností pro trávení kvalitního času dohromady.

Hrad Vianden a městečko Vianden v Lucembursku.
Hrad Vianden a městečko Vianden v Lucembursku.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Lucemburština je jedním ze tří úředních jazyků v zemi, spolu s francouzštinou a němčinou. I když většina obyvatel mluví také anglicky, některé každodenní situace a komunikace s místními úřady, školami a zdravotnickými zařízeními mohou být obtížné bez znalosti alespoň jednoho z těchto jazyků.

Vysoké náklady na život: Lucembursko je známé svými vysokými životními náklady. Bydlení, potraviny a služby mohou být výrazně dražší než v jiných evropských zemích, což může představovat finanční zátěž pro rodiny.

Byrokracie a administrativní procesy: Lucembursko má rozvinutý byrokratický aparát a některé administrativní procesy mohou být zdlouhavé a komplikované. Získání povolení k pobytu, zdravotního pojištění a jiných důležitých dokumentů může vyžadovat spoustu času a úsilí.

Sociální integrace: Získání nových přátel a vytvoření nových sociálních vazeb může být pro některé rodiny obtížné. Lucemburská společnost může být poměrně uzavřena a ne vždy je snadné navázat nové kontakty.

Konkurence na trhu práce: Lucembursko je domovem mnoha mezinárodních organizací a finančních institucí, což znamená, že konkurence na trhu práce může být vysoká. Najít zaměstnání může být pro některé rodiny náročné, zvláště pokud nemají specifické odborné zkušenosti.

Francie

Výhody

Vzdělávání: Francie má rozvinutý vzdělávací systém s mnoha možnostmi pro děti. Kromě veřejných škol jsou k dispozici i soukromé a mezinárodní školy, které nabízejí různé vzdělávací programy. Školství je povinné pro děti ve věku od 3 do 16 let.

Zdravotní péče: Francie má obecný zdravotnický systém, který zahrnuje přístup ke zdravotní péči pro všechny obyvatele, včetně dětí. Rodiny mají přístup k pediatrům, lékařským službám a nemocnicím.

Kultura a volný čas: Francouzská kultura poskytuje bohaté možnosti pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Země je plná muzeí, parků, divadel, sportovišť a dalších kulturních a rekreačních zařízení, která poskytují řadu aktivit pro děti a jejich rodiče.

Kvalita života: Francie je známá svým vysokým životním standardem a kvalitou života. Mnohá města nabízejí bezpečné a přátelské prostředí, kde rodiny mohou žít a pracovat. Kromě toho je Francie známá také svou chutnou kuchyní a gastronomickými zážitky, které mohou také sehrát důležitou roli v rozhodování.

Rodiče s dítětem na dece na pikniku před Eiffelovou věží v Paříži.
Rodiče s dítětem na dece na pikniku před Eiffelovou věží v Paříži.

Nevýhody

Jazyková bariéra: Francouzština je hlavním jazykem ve Francii a i když většina Francouzů mluví také anglicky, je lepší umět francouzsky.

Byrokracie a administrativní procesy: Francie má někdy komplikovaný a byrokratický systém, což může způsobit zdlouhavé administrativní procesy.

Sociální kontakty: Francouzi se vám nemusí vždy zdát přátelští, ale i přesto, když si jejich přátelství získáte, bude to stát za to.

Tipy na přestěhování se

Plánování: Důkladné plánování je klíčové. Zvažte všechny aspekty, jako jsou finance, bydlení, školy pro děti, zdravotní péče a podpora pro nové přistěhovalce.

Máma se třemi dětmi a zavazadly na letišti.
Máma se třemi dětmi a zavazadly na letišti.

Získání informací: Informujte se o právních, daňových a jiných administrativních požadavcích pro cizince v cílové zemi.

Jazyková příprava: Pokuste se zlepšit vaše jazykové schopnosti ještě před datem plánovaného odjezdu.

Integrace: Snažte se zapojit do místní komunity a navázat nové kontakty. To může pomoci při adaptaci na nové prostředí. Najděte si podpůrné skupiny pro vystěhování, nebo skupiny na sociálních sítích pro cizince v dané zemi.

Zdravotní pojištění: Ujistěte se, že máte přiměřené zdravotní pojištění pro celou rodinu, jelikož zdravotní péče v některých ze zmíněných zemí může být drahá.

I když se lze přestěhovat bez práce, je rozumné ujistit se, že ve vašem oboru jsou pracovní místa ještě předtím, než se přestěhujete.


Všechny články autora

Pavel Fellner

Průkopník našich cest do Indonésie a Polynésie. Několikrát absolvoval cestu kolem světa, průvodcuje jižní Ameriku, Barmu, Thajsko, Indii, Čínu, Tibet, Nepál, Bhután, Etiopii, Keňu, Tanzanii, Namibii, JAR...., miluje Stolové hory ve Venezuele, koupe se s tučňákama na Antarktidě a vyběhne na každou sopku, kterou spatří. Bohém s odbornými znalostmi z řízení a marketingu si na zájezdech vychutnává každý moment. Okouzlí Vás nejen dojemnou hrou na klavír, vědomostmi, ale i talentem zorganizovat věci tak, abyste si vaši dovolenou dokonale užili. Velmi dobře vaří a v restauraci vám rád pomůže najít přesně to víno, na které máte chuť. Z dovolené, kde vás provází, se vám nebude chtít odejít.


Mám zájem o "Speciální akci" na poznávací zájezdy do celého světa se SLEVOU AŽ 35%.


Zadejte prosím váš e-mail:

Povinné pole