Přihláška na poznávací zájezd

Smlouva o zájezdu

ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
Smlouva se řídí právním řádem státu, ve kterém má pořadatel sídlo.


mezi

zastoupená na zá́kladě plné́ moci ZPROSTŘEDKOVATELEM
Cestovní kancelář S.E.N., s. r. o., Korunní 79, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18835
IČ: 48534293, č.ú: 1005022 / 0300, ČSOB, Praha

POŘADATELEM ZÁ́JEZDU (cestovní́ kancelář): BUBO TRAVEL AGENCY, s.r.o., Dunajská 31,
811 08, Bratisava, SR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B, IČ 3582485

a

Osobní údaje - Objednavatel - klient 1


Pas vydaný v:
Kontaktní adresa:
Použít kontaktní údaje jako při předešlém klientovi

Osobní údaje - klient


Pas vydaný v:
Kontaktní adresa:
Přihlásit další osobu

(Dále jen zákazník) uzavírají tuto smlouvu o zakoupení zájezdu. Plné jméno zákazníka se musí shodovat se jménem uvedeným v cestovním dokladu, jinak CK neodpovídá za případné problémy spojené s uvedením nesprávného, resp. neúplného jména, zejména při rezervaci letenek a vyřizování víz. V případě změny jména je zákazník povinen neprodleně oznámit tuto změnu CK. Zákazník souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro účast na zájezdech CK S.E.N., a to i jménem spolu přihlášených osob, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zakoupení ZÁJEZDU S NÁZVEM *

V TERMÍNU *

(Výše slevy bude zohledněna v kalkulaci zájezdu, kterou vám zašleme po zpracování přihlášky na zájezd)

(a služeb s ním spojených, zejména letecké přepravy, trajektové přepravy, zajištění víz apod...)

Ubytování

Let

   

Slevy

Klient 1 ( ) si uplatňuje slevu:Klient -wmcnt ( ) si uplatňuje slevu:Cestovní pojištění

Mám zájem o jednotlivé druhy cestovního pojištění pojišťovny Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., viz Všeobecné podmínky, bod 12:
Jak si vybrat správný druh pojištění na zájezd

Klient 1 ( ):

Cestovní pojištění PANDEMIC od Union poisťovňa a.s.

Sazba 70 Kč (Evropa), 100 Kč (mimo Evropu) nebo 150 Kč (Svět) osoba/den

Pojištění stornování zájezdu + storna služeb navíc od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

3,65% z katalogové ceny zájezdu (a doobjednaných služeb navíc)

Cestovní pojištění od Union poisťovňa a.s.

Sazba 45 Kč (Evropa), 60 Kč (mimo Evropu) nebo 80 Kč (Svět) osoba/den

Připojištění SEN plus od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

125 Kč / osoba / zájezd


Klient -wmcnt ( ):

Cestovní pojištění PANDEMIC od Union poisťovňa a.s.

Sazba 70 Kč (Evropa), 100 Kč (mimo Evropu) nebo 150 Kč (Svět) osoba/den

Pojištění stornování zájezdu + storna služeb navíc od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

3,65% z katalogové ceny zájezdu (a doobjednaných služeb navíc)

Cestovní pojištění od Union poisťovňa a.s.

Sazba 45 Kč (Evropa), 60 Kč (mimo Evropu) nebo 80 Kč (Svět) osoba/den

Připojištění SEN plus od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

125 Kč / osoba / zájezd

Mám zájem o Doplňkové služby - SEN premium

V případě zájmu o doplňkové služby SEN premium Vám doporučujeme si Vámi vybrané služby nyní vyplnit na přihlášce.

Poznámka

Odkud jste se dozvěděli o CK S.E.N.:

Charakteristika zájezdu se nachází na www.cksen.cz a v katalogu zájezdů CK S.E.N., v aktuální ceně uvedené v zaslané kalkulaci k zájezdu a na www.cksen.cz, kterou zákazník zaplatí v plné výši nejpozději do 42 dnů před plánovaným odletem zájezdu, v hotovosti na pobočce nebo převodem na účet. Za osobu mladší 18 let podepisuje zákonný zástupce. Při zájezdu s vodáckou tématikou zákazník prohlašuje, že umí plavat.

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: všeobecné obchodní podmínky pro účast na zájezdech CK S.E.N. a kalkulace zájezdu. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami v nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí.V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy i za osoby, které zastupuje. Beru na vědomí, že CK S.E.N. za účelem realizace zájezdu a souvisejících služeb, své propagační činnosti zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje (včetně případných citlivých údajů) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., a k tomu ji poskytuji svůj souhlas. Tento souhlas platí do odvolání. Souhlasím, aby CK S.E.N. používala osobní údaje k rozesílce katalogů a nabídce svých produktů a služeb.


Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY BUBO TRAVEL AGENCY, S.R.O.
Všeobecné zmluvné podmienky BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len „VZP“) platia pre všetky zájazdy organizované BUBO travel agency, s.r.o. a tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o zájazde (ďalej len „zmluva o zájazde"), ktorú BUBO travel agency, s.r.o. uzatvára s cestujúcim najmä podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“).
Uzavretím zmluvy o zájazde berie cestujúci výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany BUBO travel agency, s.r.o. pre cestujúceho sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a pomery v nich (spoločenské, politicko-ekonomické, sociálne pomery, povoľovacie a iné konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie cestujúci na vedomie, že pri ich organizácii a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti alebo nemožnosti vstupu do krajiny, možnosti alebo dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb na zájazde, na ktoré BUBO travel agency, s.r.o. nemá dosah a preto za ne nemôže niesť zodpovednosť. Cestujúci taktiež berie na vedomie, že účasť na vybranom zájazde môže byť fyzicky náročná a môže vyžadovať fyzickú zdatnosť. Cestujúci si je plne vedomý svojho zdravotného stavu a berie na seba plnú zodpovednosť za akékoľvek prípadné zranenia a ich následky akéhokoľvek charakteru, za ktoré BUBO travel agency, s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť.
Článok I – Úvodné ustanovenia, uzavretie zmluvy o zájazde
1.Zmluvnými stranami zmluvy o zájazde sú: (i) BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len „BUBO“) a (ii) cestujúci, ktorým je predovšetkým osoba, ktorá uzavrela zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou (ďalej len „cestujúci“) spôsobom uvedeným v týchto VZP. Tieto VZP sa v celom rozsahu vzťahujú aj na zájazdy organizované BUBO, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej ponuky zájazdov BUBO, ale sú navrhnuté na mieru t.j. na zájazdy organizované podľa konkrétnych požiadaviek cestujúceho, ako aj na akékoľvek čiastkové služby individuálne vyžiadané zo strany cestujúceho (napr. osobitné zabezpečenie ubytovania, prepravy a pod.). V mene maloletých detí a iných osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, koná ich zákonný zástupca. Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré túto zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, osoba, ktorá uzavrela zmluva o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou potvrdzuje, že je na jej uzavretie písomnou alebo inou vhodnou formou riadne splnomocnená vrátane oprávnenia na poskytnutie osobných údajov a to tak, aby aj tieto osoby mali postavenie cestujúceho, v opačnom prípade je BUBO oprávnená požadovať od osoby, ktorá zmluvu o zájazde uzavrela písomnou alebo inou vhodnou formou, aby si táto splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde, VZP a zákona, alebo plnom rozsahu nahradila škodu, ktorá BUBO vznikne.
2.Ak cestujúci objedná v zmysle zmluvy o zájazde zájazd pre viacero osôb, alebo ak sa zájazd prevedie na tretiu osobu, a ak z týchto VZP, zákona alebo povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú cestujúci spolu s ďalšími osobami uvedenými v zmluve o zájazde resp. osobou alebo osobami, na ktoré sa zájazd previedol, oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností spoločne a nerozdielne, pričom pre vylúčenie pochybností, ak na strane cestujúceho vystupuje viac osôb, používa sa v týchto VZP aj na nich označenie v jednotnom čísle „cestujúci“. Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, cestujúci, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou ručí za splnenie ich povinností, ak na strane cestujúceho zmluvu o zájazde podpísalo viac osôb, ručia spoločne a nerozdielne.
3.Zmluva o zájazde má písomnú formu alebo inú vhodnú formu. Inou vhodnou formou sa, okrem iného, rozumie vyplnenie objednávkového formulára na www.bubo.sk cestujúcim alebo v mene cestujúceho za súčinnosti pracovníka BUBO (napr. v priestoroch BUBO), udelenie súhlasu s týmito VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, dokončenie objednávky prostredníctvom rezervačného systému BUBO, následné vygenerovanie zmluvy o zájazde elektronickým systémom BUBO na základe údajov zadaných v rámci objednávkového procesu, zaslanie zmluvy o zájazde na e-mailovú adresu cestujúceho vrátane sumáru objednávky, ktorý zahŕňa informácie o platobných podmienkach, pričom zmluva o zájazde sa považuje za platnú a účinnú úhradou zálohy za zájazd podľa objednávky alebo úhradou ceny zájazdu podľa objednávky.
4.Zmena mena na objednávke nie je možná. Každá jedna zmena mena sa berie ako storno danej osoby a riadi sa stornopoplatkami.
5.V prípade, že zmluva o zájazde nebola uzavretá prostredníctvom elektronického rezervačného systému BUBO podľa bodu 3. tohto článku I vyššie, považuje sa zmluva o zájazde za uzavretú a nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Bez ohľadu na spôsob a formu uzavretia zmluvy o zájazde nadobúda zmluva o zájazde účinnosť (t.j. objednávka sa stáva pre cestujúceho záväznou) úhradou akejkoľvek čiastky ako zálohy za zájazd v zmysle objednávky alebo úhradou celkovej ceny zájazdu podľa objednávky v zmysle článku II bod 5 VZP.
6.Uzavretím zmluvy o zájazde sa BUBO zaväzuje obstarať cestujúcemu, resp. osobám, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela, všetky dohodnuté služby v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
7.Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sa spravidla môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby, ktorá v čase uzavretia zmluvy o zájazde dovŕšila vek 18 rokov, a to len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami maloletej alebo mladistvej osoby (najmä rodičmi). Takáto osoba je počas trvania zájazdu (t.j. od nástupu na zájazd až do návratu na určené miesto v Slovenskej republike) plne zodpovedná za takúto zverenú maloletú alebo mladistvú osobu. Zahraničný cestujúci sa prijatím týchto VZP podriaďuje právnemu poriadku SR. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť aj bez sprievodu osoby staršej ako 18 rokov, na vlastnú zodpovednosť a výlučne na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami maloletej alebo mladistvej osoby (najmä rodičmi).
Článok ll - Cena zájazdu, platobné podmienky
1.Ceny zájazdov organizovaných BUBO sú zmluvnými cenami dojednanými medzi BUBO a cestujúcim. Cena zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) je uvedená najmä v aktuálnej ponuke najmä na www.bubo.sk, pričom pri každom konkrétnom zájazde je uvedené, čo cena zájazdu zahŕňa, ak zmluva o zájazde nestanoví inú cenu zájazdu. Cena zájazdu je cena pred uplatnením akýchkoľvek prípadných zliav. Cena zájazdu je kalkulovaná na osobu ubytovanú spravidla v izbe pre dve osoby, ak nie je v popise zájazdu uvedené inak t.j. v prípade, ak nebude možné cestujúceho doubytovať v izbe pre dve alebo prípadne viac osôb, cestujúci je povinný uhradiť doplatok za vlastnú izbu na základe vyčíslenia a výzvy na úhradu zo strany BUBO zaslanej cestujúcemu najneskôr v lehote 60 dní pred zájazdom. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Pri zájazdoch patriacich do kategórie Relax (t.j. zájazdov graficky označených veľkým písmenom R v krúžku) je cena zájazdu určená v závislosti od výšky ceny letenky najlacnejšej rezervačnej ekonomickej triedy („economy class“) na danom lete a cestujúci berie na vedomie, že táto cena zájazdu môže byť v čase uzavretia zmluvy o zájazde vyššia v závislosti od ceny letenky v aktuálne dostupnej triede na danom lete. Cestujúci výslovne berie na vedomie, že letenka, ktorá bude zabezpečená v rámci ceny zájazdu je spravidla letenkou typu economy class v najnižšej cenovej kategórii. Letiskové poplatky nie sú zahrnuté v cene zájazdu, sú však povinným doplatkom. Suma za letiskové poplatky sa môže meniť a ich výška závisí výhradne od politiky leteckých spoločností, na ktorú BUBO nemá nijaký dosah. BUBO iba predbežne a informatívne uvádza, že pri zájazdoch do Európy sa letiskové poplatky môžu pohybovať vo výške cca 100-250 € a pri leteckých zájazdoch mimo Európy cca 230 - 1100 € v závislosti od cieľovej destinácie a konkrétnej leteckej spoločnosti. Letiskové poplatky sú poplatky leteckej spoločnosti a zahŕňajú palivové a bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na prevažujúci trend v leteckom priemysle uvádzať všetky tieto poplatky jednou sumou, v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa do ceny letenky, BUBO ich uvádza zvlášť (hlavne pri spoločnostiach LAN, Emirates a podobných). Predpokladaná výška letiskových poplatkov je uvádzaná v sumári objednávky zaslanej, oznámenej alebo predloženej cestujúcemu po vytvorení objednávky. Celková cena zájazdu (ďalej len „celková cena zájazdu“) je cena zájazdu po odpočítaní akýchkoľvek prípadných zliav plus suma všetkých povinných a nepovinných príplatkov známych v čase vytvorenia objednávky, ktorá je uvedená v sumári objednávky, zasielanom na e-mail cestujúceho po vytvorení objednávky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, vrátane príplatkov, ktoré môžu vzniknúť v období od uzatvorenia zmluvy o zájazde do 21 dní pred zájazdom ako dôsledok okolností, na ktoré BUBO nemá z objektívnych príčin žiadny vplyv a to najmä zvýšenie poplatkov za akékoľvek vstupné povolenia prípadne iné povolenia zo strany príslušných orgánov, doplatok za ubytovanie vo vlastnej izbe v prípade nemožnosti doubytovania v izbe pre dve alebo prípadne viac osôb, a pod., pričom cestujúci sa zaväzuje takýto doplatok uhradiť. Celková cena zájazdu je konečná, pričom cestujúci berie na vedomie, že v prípade nevyužitia niektorých služieb alebo ich časti z dôvodov na strane cestujúceho alebo z dôvodov, za ktoré BUBO nenesie zodpovednosť, cestujúci nemá nárok na zľavu z celkovej ceny zájazdu.
2.Pri všetkých zájazdoch je BUBO oprávnená zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade priameho dôsledku zmien týkajúcich sa
a.ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b.výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
c.výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.
Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, je BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde o sumu, o ktorú sa zvýši platba podľa tohto bodu písm. a) alebo b) oproti platbe zahrnutej v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2 písm. c) vyššie) je BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde maximálne o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. BUBO zašle jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie cestujúcemu o zvýšení ceny zájazdu na trvalom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak BUBO nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu . Cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v tomto bode 2, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.
3.Ak zvýšenie ceny podľa bodu 2 prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, navrhne BUBO cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. BUBO bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o navrhovaných zmenách a o ich vplyve na celkovú cenu zájazdu, o práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (ako aj skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne), a cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý. BUBO môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, BUBO je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde alebo prijatia náhradného zájazdu má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie celkovej ceny zájazdu.
4.BUBO je oprávnená tiež úmerne zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu cestujúcich na zájazde. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 5 %, má cestujúci možnosť odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, že tak urobí písomne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o zmene ceny.
5.Spracovanie individuálnej požiadavky cestujúceho nad rámec služieb zahrnutých v danom konkrétnom zájazde je spoplatnené paušálne sumou 165 €.
6.BUBO má právo na zaplatenie dohodnutej celkovej ceny zájazdu v lehote stanovenej BUBO, pred začatím zájazdu. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je cestujúci povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu nasledovne:
a.spravidla 60 % z ceny zájazdu podľa objednávky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde (podmienka účinnosti zmluvy o zájazde), ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi BUBO iná lehota;
b.zostávajúcu časť celkovej ceny zájazdu, vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu podľa sumáru objednávky v lehote písomne určenej zo strany BUBO spravidla 60 dní pred začatím zájazdu;
c.ak je zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, zaplatí cestujúci celkovú cenu zájazdu t.j. vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu podľa sumáru objednávky, najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi BUBO iná lehota.
V prípade, ak cestujúci uhradí nižšiu alebo vyššiu časť zálohy než je stanovená v zmysle objednávky a/alebo v zmysle inštrukcie poskytnutej zo strany pracovníka BUBO, cestujúci výslovne berie na vedomie, že v každom takom prípade akákoľvek uhradená suma za zájazd spôsobuje vznik účinnosti zmluvy o zájazde.
7.V prípade, že BUBO určí, že je nutné zaplatiť cenu fakultatívnych výletov vopred, pred zahájením zájazdu, je BUBO oprávnená požadovať zaplatenie takýchto fakultatívnych výletov v súlade s písm. b) alebo c) vyššie. Ak cestujúci takto stanovenú cenu fakultatívneho výletu neuhradí, nie je oprávnený sa takéhoto výletu zúčastniť. Cestujúci je oprávnený si vybrať z nasledovných spôsobov úhrady:
a.v hotovosti v priestoroch BUBO do výšky 5.000 EUR;
b.prostredníctvom platobnej brány služby CardPay;
c.v priestoroch BUBO vybranými platobnými kartami jednorazovo do výšky 1000 €/osoba/zmluva o zájazde bez spracovateľského poplatku za platbu kartou; cestujúci je oprávnený uhradiť vybranými platobnými kartami aj sumu presahujúcu 1000 €/osobu/zmluva o zájazde, avšak v tomto prípade je cestujúci povinný znášať spracovateľský poplatok za platbu kartou účtovaný príslušnou bankou;
d.vkladom, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou v prospech jedného z bankových účtov BUBO:
2625475152/1100 (TATRABANKA a.s.)
SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK38 1100 0000 0026 2547 5152
502899343/7500 (ČSOB a.s.)
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK44 7500 0000 0005 0289 9343
Ako variabilný symbol uvedie cestujúci číslo uvedené v sumári objednávky a konštantný symbol: 0308. Do správy pre prijímateľa cestujúci uvedie svoje priezvisko a názov zájazdu, za ktorý uhrádza zálohu. Spôsob platby pre občanov ČR a občanov z iných krajín je uvedený na www.bubo.sk. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške cestujúci.
8.Akékoľvek platby a poplatky za individuálne požiadavky cestujúceho sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s cestujúcim na základe osobitnej ponuky na požadované služby.
9.Ak nie je celková cena zájazdu zaplatená v celom rozsahu inak, je cestujúci, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde, povinný zaplatiť celkovú cenu zájazdu aj za tieto osoby (a to bez ohľadu na existenciu plnomocenstva podľa článku I bod 1 VZP alebo skutočnosť, či sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu); ak je cestujúcich viac, zodpovedajú za splnenie povinnosti spoločne a nerozdielne.
10.Cestujúci a iné osoby uvedené v zmluve o zájazde majú právo na poskytnutie dohodnutých služieb iba po zaplatení celkovej ceny zájazdu t.j. vrátane ostatných povinných aj fakultatívnych platieb, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej celkovej ceny zájazdu alebo zálohy na ňu je BUBO oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito VZP.
Článok III – Program, preprava a batožina, cestovné doklady, ubytovanie, strava, vreckové a zdravotná starostlivosť
Program zájazdu:
1.Základný program zájazdu je popísaný v aktuálnej ponuke zájazdov BUBO a to najmä na stránke www.bubo.sk. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri väčšine zájazdov cestujúcim zaslaný pred zájazdom. Program vychádza z posledných BUBO známych informácií o otváracích dobách múzeí, galérií, kostolov, mešít, svätýň, iných pamiatok a historických lokalít a možnostiach danej lokality, v čase prípravy a zverejnenia ponuky konkrétneho zájazdu. Cestujúci berie na vedomie, že program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek cestujúceho. Ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, cestujúci je povinný rešpektovať pokyny BUBO-sprievodcu. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Cestujúci je povinný dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, ktorý stanoví alebo vyhlási BUBO-sprievodca, ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. V prípade, ak sa cestujúci nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v stanovenej lehote určenej BUBO alebo BUBO-sprievodcom, pripojí sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.
2.Pokiaľ svojím správaním cestujúci ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných cestujúcich alebo pokiaľ inak poruší tieto VZP, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.
3.V prípade rozdielu v programe medzi programom uvedeným na stránke www.bubo.sk a inou formou ponuky zájazdov, majú prednosť informácie na www.bubo.sk, ak bližšie informácie pred zájazdom neurčia inak.
4.Cestujúci súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov organizovaných BUBO, má BUBO právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu cestujúceho, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov cestujúceho voči BUBO.
5.Súčasťou niektorých zájazdov BUBO je aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť cestujúceho a dodržiavanie miestnych zvyklostí, pričom cestujúci si je vedomý potreby splnenia týchto predpokladov.
6.Cestujúci uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že s prihliadnutím na charakter zájazdov organizovaných BUBO sú tieto zájazdy špecifickým produktom, ktorý si v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolnosti alebo neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša cestujúci. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je v súvislosti s neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a to napr. v súvislosti s udelením resp. neudelením víz a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo života cestujúceho) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná.
7.V prípade zájazdov do polárnych oblastí je nevyhnutné počítať s nepredvídateľnými okolnosťami a udalosťami vyššej moci, pričom je súčasne nevyhnutné počítať najmä, nie však výlučne so zmenami plánovanej trasy, termínov, spôsobu a času prepravy, ako aj s vynaložením dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša výlučne cestujúci, čo cestujúci výslovne berie na vedomie
8.Cestujúci výslovne súhlasí s tým, že BUBO je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. uvedených v bode 6 vyššie), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť, pričom výlučne BUBO je oprávnená na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či sa zájazd bude realizovať a akékoľvek odporúčania tretích strán nie sú pre BUBO záväzné. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa cestujúci zaväzuje uhradiť BUBO reálne navyše vzniknuté náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť; v takomto prípade nevznikajú cestujúcemu žiadne nároky voči BUBO.
9.Zmluvné strany sa dohodli a cestujúci výslovne súhlasí s tým, že vzhľadom na charakter zájazdov organizovaných BUBO, ktoré sú špecifickým produktom, sa za podstatnú zmenu podmienok zmluvy nepovažuje (i) zmena podľa bodu 6 vyššie, (ii) zmena ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu z dôvodov, za ktoré BUBO nezodpovedá, alebo ktoré vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností/okolností vyššej moci, (iii) zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu, (iv) zmena spôsobu prepravy a vady prepravy (najmä, ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku, zmena prevádzkovateľa dopravy, zmena typu lietadla, poruchy dopravných prostriedkov).
10.Cestujúci uzavretím zmluvy o zájazde berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. plávanie, rafting, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy a aktivity a pod.) zodpovedá výlučne cestujúci, vykonáva ich na vlastné dodatočné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť a BUBO nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré cestujúcemu vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít.
Preprava a batožina:
1.S ohľadom na osobitnú charakteristiku zájazdov BUBO, BUBO zabezpečuje dopravu, prepravu a presuny s ohľadom na dostupnosť autobusmi, autami rôzneho typu, letecky, vlakmi, loďami (vrátane člnov), na slonoch, ťavách, pštrosoch, koňoch a iných zvieratách používaných na prepravu v danej destinácii, vozoch, bicykloch a peši. Podrobnosti o každej preprave nájde cestujúci v aktuálnej ponuke zájazdov na stránke www.bubo.sk alebo mu ich poskytne BUBO na vyžiadanie.
2.Pri všetkých (leteckých) zájazdoch cestujúci berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu, max. posun ± 2 dni, ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti, pričom cestujúci uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý tejto skutočnosti a s takýmto možným posunom vopred súhlasí.
3.Pri zájazdoch s odletom alebo príletom na letisko Schwechat alebo Budapešť, doprava na letisko Schwechat alebo Budapešť a späť je zo strany BUBO zabezpečená a spoplatnená príplatkom vyčísleným v rámci objednávky a to s ohľadom na počet prepravovaných osôb. V prípade, že sa cestujúci z akéhokoľvek dôvodu dopravuje na letisko Schwechat alebo Budapešť individuálne, odlieta v iný termín odletu ako je začiatok zájazdu v zmysle zmluvy o zájazde alebo sa vracia v iný termín príletu ako je koniec zájazdu v zmysle zmluvy o zájazde, dopravu na letisko Schwechat alebo Budapešť a späť si zabezpečuje a hradí cestujúci sám, vo vlastnom mene a na vlastné náklady, pričom BUBO nenesie za takúto prepravu zodpovednosť. BUBO môže na požiadanie túto službu individuálnej prepravy zabezpečiť štvormiestnym autom za cenu vyčíslenú v rámci objednávky resp. iným individuálnym spôsobom (napr. v rámci e-mailovej komunikácie) za oba smery, pričom cena takejto dopravy je nezávislá od počtu osôb. Pri odletoch z Bratislavy BUBO dopravu na letisko Bratislava nezabezpečuje a ani si BUBO žiadny príplatok neúčtuje.
4.Ak v priebehu autobusového zájazdu v Európe vznikne na dopravnom prostriedku prenajatom BUBO pre účely zájazdu neodstrániteľná chyba, BUBO sa zaväzuje v rámci svojich možností a do výšky úhrady zájazdu cestujúcim zabezpečiť náhradnú prepravu alebo iný spôsob prepravy.
5.Cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že zájazd môže byť z technických príčin predĺžený, resp. skrátený o až ±2 dni, program zájazdu sa však BUBO zaväzuje dodržať, pričom cena zájazdu sa nemení. BUBO nezodpovedá za žiadne vady dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie BUBO zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Náhradu si cestujúci uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti. Keďže BUBO nemá možnosť ovplyvniť prípadné zmeny spojené najmä s leteckou, vlakovou a autobusovou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje cestujúceho na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči BUBO. BUBO nenesie zodpovednosť za problémy spojené so zaregistrovaním sa na let (check-inom), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie. BUBO môže, ak je takáto služba možná a dostupná, pre cestujúceho, ktorý si zakúpil letenku cez BUBO, zabezpečiť registráciu na let (check-in), avšak BUBO v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné zmeny, úpravy alebo zrušenie vykonané zo strany leteckej spoločnosti.
6.V prípade, že cestujúci má záujem zabezpečiť si vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, prípadne ak už má letenku zakúpenú, je to povinný túto skutočnosť oznámiť BUBO pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto skutočnosť do objednávky zájazdu, prípadne osobitne napr. e-mailom, najneskôr však ku dňu úhrady zálohy za zájazd, v opačnom prípade BUBO nebude na takúto požiadavku prihliadať a akékoľvek náklady s obstaraním letu zo strany BUBO je cestujúci povinný uhradiť. Cestujúci, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku, si zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť aj vlastnú dopravu na príslušné letiská a na vlastné náklady sa pripojí k ostatným cestujúcim, spravidla v mieste prvého ubytovania. V prípade akýchkoľvek zmien v pr